หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอระงับการจ่ายเบี้ยความพิการ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (ประจำปีงบประมาณ 2562)   12 ธ.ค. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (ประจำปีงบประมาณ 2562)   12 ธ.ค. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนาเสียว หมู่ 11 สายทางหลวงหมายเลข 201 - บ้านนาเสียว สายโรงงานไฮเทคฯ   6 ธ.ค. 2561 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่องสรา้งถนนคอนกรีนเสริมเหล็ก บ้านนาเสียว หมู่ 8   6 ธ.ค. 2561 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.นาเสียวจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่    3 ธ.ค. 2561 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายแยกทางหลวงหมายเลข 201 - บ้านนาเสียว หมู่ 8 สายโรงปุ๋ย และ บ้านนาเสียว หมู่ 11 สายโรงงานไฮเทค   30 พ.ย. 2561 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงานตามภาระกิจหลัก อบต.นาเสียว   29 พ.ย. 2561 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   26 พ.ย. 2561 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส   26 พ.ย. 2561 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงาน รายรับ-รายจ่าย รอบ 6 เดือน   26 พ.ย. 2561 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนดำเนินงานประจำปี 2561   26 พ.ย. 2561 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   26 พ.ย. 2561 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน   26 พ.ย. 2561 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2560   26 พ.ย. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   26 พ.ย. 2561 15
  (1)     2      3      4   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558